Algemene voorwaarden

De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

De hoofstukken 3, 5, 8 en 10 t/m 13 zijn niet opgenomen in de voorwaarden van SmartAIM

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

1.1 Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Art. 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in  voor de juistheid en volledigheid van    de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Art. 3 Prijs en betaling

3.1 Al  le prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en  andere heffingen welke van overheidswege zijn of  worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar  gemaakte prijzen zijn steeds  in euro’s en klant  dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie  of begroting kunnen door klant geen rechten of  verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen  schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door  klant aan leverancier kenbaar gemaakt beschik baar budget geldt slechts als een tussen  partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de  door leverancier te verrichten prestaties indien dit  schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten  overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke  personen en/of rechtspersonen, is elk van die  (rechts-)personen tegenover de leverancier hoofde lijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door leverancier verrichte  prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde  bedragen leveren de gegevens uit de administratie  van leverancier volledig bewijs op, onverminderd  het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat leverancier ge rechtigd is schriftelijk, conform de in de overeen komst opgenomen index of andere maatstaf,  geldende prijzen en tarieven aan te passen op de  in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de  overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de  mogelijkheid van leverancier tot aanpassing van  de prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steeds  gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van  een termijn van ten minste drie maanden de  geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien  klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te  gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen  dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing  de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang  van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of  tarieven in werking zouden treden.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of  data waarop leverancier de vergoeding voor de  overeengekomen prestaties aan klant in rekening  brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden  door klant betaald volgens de overeengekomen  dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.  Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige  betaling en evenmin tot verrekening van verschuldig de bedragen.

3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of  niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aan maning of ingebrekestelling nodig is, over het  openstaande bedrag wettelijke rente voor handels overeenkomsten verschuldigd. Indien klant na aan maning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering  te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen  geven, in welk geval klant naast het dan verschul digde totale bedrag tevens gehouden is tot ver goeding van alle gerechtelijke en buitengerechte lijke kosten, waaronder begrepen alle kosten  berekend door externe deskundigen. Een en ander  laat de overige wettelijke en contractuele rechten van  leverancier onverlet.

Art. 4 Duur van de overeenkomt

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle  van de andere partij ontvangen gegevens waarvan  men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat  deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.  Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en  voor zover verstrekking van de desbetreffende  gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge  een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift  of voor de goede uitvoering van de overeenkomstdoor leverancier. De partij die vertrouwelijke gege vens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het  doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden  in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Klant erkent dat de van leverancier afkomstige  programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter  heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier,  diens toeleveranciers of de producent van de pro grammatuur bevat.

5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de  overeenkomst evenals één jaar na het einde  daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toe stemming van de andere partij medewerkers van  de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij  de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen  dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten  werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden  zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant  een redelijke vergoeding aan leverancier betaalt.

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 7 Beveiliging

7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7.3 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van  leverancier totdat alle bedragen die klant aan  leverancier op grond van de tussen partijen gesloten  overeenkomst verschuldigd is, volledig aan  leverancier zijn voldaan. Een klant die als weder verkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms voorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak  worden beheerst door het recht van de Staat van be stemming indien dat recht ter zake voor leverancier  gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan klant  verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat  klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedra gen heeft voldaan.

8.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst  ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten,  programmatuur en/of databestanden onder zich  houden, ondanks een bestaande verplichting tot  afgifte of overdracht, totdat klant alle aan leverancier  verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Art. 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.

Art. 10 Intellectuele Eigendom

10.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot  overdracht van een recht van intellectuele eigendom,  kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en  uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen  schriftelijk overeenkomen dat een recht van  intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor  klant ontwikkelde programmatuur, websites, databe standen, apparatuur of andere materialen, over  zal gaan op klant, tast dit het recht of de  mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die  ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,  algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen,  documentatie, werken, programmeertalen, proto collen, standaarden en dergelijke, zonder enige  beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of  te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.  Evenmin tast de overdracht van een recht van  intellectuele eigendom het recht van leverancier aan  om ten behoeve van zichzelf of een derde ont wikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn  aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden  gedaan.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op  grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant  ter beschikking gestelde programmatuur, websites,  databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en  examenmateriaal of andere materialen zoals ana lyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offer tes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,  berusten uitsluitend bij leverancier, diens licen tiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt  de gebruiksrechten die bij deze algemene voor waarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten  overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.  Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en  niet-sublicentieerbaar.

10.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het ver trouwelijke karakter dan wel betreffende auteurs rechten, merken, handelsnamen of enig ander  recht van intellectuele eigendom uit de programma tuur, websites, databestanden, apparatuur of mate rialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het leverancier steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal  dergelijke technische voorziening(en) niet (laten)  verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak  van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat  door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,  websites, databestanden, apparatuur of andere mate rialen inbreuk maken op een recht van intellectuele  eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat  klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert  over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en  de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan  leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmach ten, informatie en medewerking aan leverancier  verlenen om zich tegen deze aanspraken te  verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt  indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met  door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of  onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde  materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant  zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de  programmatuur, website, databestanden, apparatuur  of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten  aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat  dat de door leverancier zelf ontwikkelde programma tuur, websites, databestanden, apparatuur of andere  materialen inbreuk maken op enig aan een derde  toebehorend recht van intellectuele eigendom of  indien naar het oordeel van leverancier een gerede  kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet,  zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat klant  het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere  programmatuur, websites, databestanden, appara tuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere  andere of verdergaande vrijwaringsverplichting  van leverancier wegens inbreuk op een recht van  intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden  zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leveran cier van apparatuur, programmatuur, voor websites  bestemd materiaal, databestanden en/of andere  materialen en/of ontwerpen, met het doel van  gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integra tie. Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak  van een derde die gebaseerd is op de bewering dat  zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud,  bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op  enig recht van die derde.

10.7  Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren  van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk  met klant is overeengekomen.

Art. 11  Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werk zaamheden op het gebied van informatie- en  communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste  en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds  tijdig alle in redelijkheid door leverancier gewenste  medewerking verlenen.

11.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door  leverancier te leveren zaken, goederen en/of  diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht  om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie  van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn.  In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites,  offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d.  vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier  niet bindend, behoudens indien door leverancier  uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van  leverancier op locatie van klant werkzaamheden  verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor  de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte  met computer- en netwerkfaciliteiten. Leverancier is  niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens  transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid  van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze  schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste  roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle  wettelijke eisen. Klant vrijwaart leverancier voor  aanspraken van derden, waaronder medewerkers van  leverancier, die in verband met de uitvoering van de  overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van  handelen of nalaten van klant of van onveilige  situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn  organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór  aanvang van de werkzaamheden aan de door  leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.

11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten  van leverancier programmatuur, apparatuur of ande re middelen aan leverancier ter beschikking stelt,  staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde  licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze  middelen welke leverancier nodig mocht hebben.

11.6 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder  controle van de instellingen, het gebruik van de door  leverancier geleverde producten en/of verstrekte  diensten en de wijze waarop de resultaten van de  producten en diensten worden ingezet. Klant is  tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het  gebruik door gebruikers.

11.7 Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde  (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parame triseren, tunen en indien nodig de daarbij  gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur  en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant  gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 12 Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken, zal klant leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan leverancier verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de leverancier hierover navraag doen bij klant.

12.3 In verband met de continuïteit zal klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste doelstellingen.

12.4 Leverancier is enkel gehouden klant periodiek  inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door klant aangewezen contactpersoon.

Art. 13 Project- en stuurgroepen

13.1 Wanneer beide partijen met een of meerdere door  hen ingezette medewerkers deel nemen in een  project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van  inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de  project- of stuurgroep is overeengekomen.

13.2 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden leverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is  met de inhoud en/of goede uitvoering van de  overeenkomst.

13.3 Klant staat er voor in dat de personen die door hem  zijn aangewezen om deel uit te maken van een  project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant  bindende besluiten te nemen.

Art. 14 Termijnen

14.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de  door hem genoemde of tussen partijen overeen gekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen  en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.  Door leverancier genoemde of tussen partijen  overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden  steeds als streefdata, binden de leverancier niet en  hebben steeds een indicatief karakter.

14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen  leverancier en klant in overleg treden om de gevolgen  van de overschrijding voor de verdere planning te  bespreken.

14.3 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een  uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn  overeengekomen – komt leverancier wegens tijds overschrijding eerst in verzuim nadat klant hem  schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant  leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering  van de tekortkoming (op het overeengekomene) en  deze redelijke termijn is verstreken. De inge brekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd  mogelijke omschrijving van de tekortkoming te  bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt  gesteld adequaat te reageren.

14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de  overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaats vinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de  werkzaamheden die tot een fase behoren uit te  stellen totdat klant de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet  uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als  partijen een wijziging van de inhoud of omvang van  de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van  de uitvoering van de overeenkomst zijn overeen gekomen, of indien klant zijn verplichtingen die  voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig  of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de  uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar)  meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor  opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 15  Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot  ontbinding van de overeenkomst wegens een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  overeenkomst slechts toe indien de andere partij,  steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd  mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een  redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de  tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nako ming van wezenlijke verplichtingen uit de overeen komst. Betalingsverplichtingen van klant en alle  verplichtingen tot medewerking en/of informatie verstrekking door klant of een door klant in te  schakelen derde gelden in alle gevallen als wezen lijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijkedeel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de  vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en  worden op het moment van de ontbinding direct  opeisbaar.

15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en  inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde  tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na  goed overleg en onder opgave van redenen schrifte lijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen  opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de  opzegging een redelijke termijn in acht te worden  genomen. Leverancier zal wegens opzegging nimmer  tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van  opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan,  tussentijds op te zeggen.

15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder inge brekestelling met onmiddellijke ingang geheel of  gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de weder partij – al dan niet voorlopig – surséance van  betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de  andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien  de onderneming van de andere partij wordt  geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van  reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.  Leverancier kan de overeenkomst tevens zonder  ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of  gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeg genschap over de onderneming van klant direct of  indirect wijzigt. Leverancier is wegens de beëindiging  als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie  van reeds ontvangen gelden dan wel tot scha devergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepe lijk in staat van faillissement is komen te verkeren,  eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de  ter beschikking gestelde programmatuur, websites en  dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang  en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder  dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van  leverancier vereist is.

Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens  een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van  de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook,  daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming  in de nakoming van een met klant overeengekomen  garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van  directe schade tot maximaal het bedrag van de voor  die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien  de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereen komst is met een looptijd van meer dan één jaar,  wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs  gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.  BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de  totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe  schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer  dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

16.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor  schade door dood, lichamelijk letsel of wegens  materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer  meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderd vijftig duizend Euro).

16.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte  schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven  uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid  van leverancier laten de overige uitsluitingen en  beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier  welke in deze algemene voorwaarden zijn beschre ven, geheel onverlet.

16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uit sluitingen en beperkingen komen te vervallen indien  en voor zover de schade het gevolg is van opzet of  bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van  leverancier.

16.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend  onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van  leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van een overeenkomst slechts indien klant  leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt,  waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de  tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die  termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de  nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestel ling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat  leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat  te reageren.

16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op  schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo  spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk  bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schade vergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele  verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan  van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van  die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van  de schade heeft ingesteld.

16.8 Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van  derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg  van een gebrek in een product of systeem dat door  klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond  uit door leverancier geleverde apparatuur, pro grammatuur of andere materialen, tenzij en voor  zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door  die apparatuur, programmatuur of andere materialen.  16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere  beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid  genoemd in deze algemene voorwaarden gelden  mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan  leverancier zich bij de uitvoering van de over eenkomst bedient.

Art. 17  Overmacht

17.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van  enige verplichting, daaronder begrepen enige  wettelijke en/of overeengekomen garantieverplich ting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van  overmacht. Onder overmacht aan de zijde van  leverancier wordt onder meer verstaan: (i) over macht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het  niet naar behoren nakomen van verplichtingen  van toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn  voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, appa ratuur, programmatuur of materialen van derden  waarvan het gebruik door klant aan leverancier is  voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elek triciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanet werk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en  (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen  duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal leverancier klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussen leverancier en klant  worden beheerst door Nederlands recht. Toepas selijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uit gesloten.

20.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de  tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar  aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan  het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage  overeenkomstig het Arbitragereglement van de  Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statu tair gevestigd te Den Haag, één en ander onvermin derd het recht van elk der partijen een voorziening in  (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het  recht van elk der partijen tot het treffen van  conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbi trage is Den Haag.

20.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen  partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aan leiding van nadere overeenkomsten die daarvan  het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de  kantonrechter vallen is elk der partijen, in  afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd  de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de  wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande  bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter  zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure  aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel  20.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit  artikel 20.3 bepaalde door één of meer der partijen  ter behandeling en beslissing bij de wettelijk  bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de  kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te  behandelen en daarover te beslissen.

20.4 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar  aanleiding van de tussen partijen gesloten overeen komst dan wel naar aanleiding van nadere over eenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle  gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation  conform het ICT-Mediation Reglement van de Stich ting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen.  De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan  een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke  rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval  behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort  geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen  treft.

Hoofdstuk 2. Dienstverlening 

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant verleent. 

Art. 21 Uitvoering

21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

21.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van leverancier.

21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

21.4 Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van leverancier.

Art. 22 Service Level Agreement

22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

22.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs  zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Art. 23 Back-up

23.1 Indien de dienstverlening aan klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van klant omvat, zal leverancier met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van klant. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij leverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

23.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle  voor hem geldende wettelijke administratie- en  bewaarverplichtingen.

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien leverancier programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan klant ter beschikking stelt.  

Art. 28  Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1 Leverancier stelt aan klant op basis van een  gebruikslicentie de overeengekomen computerpro gramma’s en de overeengekomen gebruikersdocu mentatie gedurende de looptijd van de overeen komst voor gebruik ter beschikking, hierna te  noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik  van de programmatuur is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen tieerbaar.

28.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door  leverancier en het gebruiksrecht van klant strekken  zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van  de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant  strekt zich niet uit tot de broncode van de  programmatuur. De broncode van de programmatuur  en de bij de ontwikkeling van de programmatuur  gemaakte technische documentatie worden niet aan  klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant  bereid is daarvoor een financiële vergoeding te  betalen.

28.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke  aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van  de programmatuur steeds stipt naleven.

28.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de  programmatuur uitsluitend in combinatie met  bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is klant  gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de  programmatuur voor de duur van de storing op  andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te  gebruiken.

28.5 Leverancier kan verlangen dat klant de programma tuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat klant bij  leverancier, diens toeleverancier of de producent van  de programmatuur één of meer codes, benodigd voor  het gebruik, heeft verkregen. Leverancier is steeds  gerechtigd technische maatregelen te nemen ter  bescherming van de programmatuur tegen on rechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een  andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen  partijen is overeengekomen. Klant zal nimmer  technische voorzieningen die bedoeld zijn om de  programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen  of (laten) omzeilen.

28.6 Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten  behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie ge bruiken en zulks uitsluitend voor zover dat  noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de  programmatuur niet gebruiken ten behoeve van  derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

28.7 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en  de dragers waarop de programmatuur is of wordt  vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden  of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke  wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter  beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal  klant een derde – al dan niet op afstand (online) –  toegang geven tot de programmatuur of de pro grammatuur bij een derde ter hosting onderbrengen,  ook niet indien de desbetreffende derde de  programmatuur uitsluitend ten behoeve van klant  gebruikt.

28.8 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking  verlenen aan een door of ten behoeve van leverancier  uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van  de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal  op eerste verzoek van leverancier toegang tot zijn  gebouwen en systemen verlenen. Leverancier zal alle  vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader  van een onderzoek van of bij klant verkrijgt, voor  zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

28.9 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van  de programmatuur en/of het verlenen van onder steuning aan gebruikers en/of beheerders van  de programmatuur. Indien in afwijking van het  vorenstaande leverancier gevraagd wordt onderhoud  en/of ondersteuning ten aanzien van de pro grammatuur te verlenen, kan leverancier verlangen  dat klant daarvoor een separate schriftelijke over eenkomst aangaat.

Art. 29  Aflevering en installatie

29.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de programmatuur  op het overeengekomen formaat gegevensdrager of,  bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door  leverancier te bepalen formaat gegevensdrager  afleveren dan wel de programmatuur online aan klant  voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel over eengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter  keuze van de leverancier in papieren dan wel digitale  vorm in een door leverancier bepaalde taal  verstrekt.

29.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal  leverancier de programmatuur bij klant installeren.  Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal klant zelf  de programmatuur installeren, inrichten, parametri seren, tunen en indien nodig de gebruikte appa ratuur en gebruiksomgeving aanpassen.

30.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn over eengekomen, aanvaardt klant de programmatuur  in de staat waarin deze zich op het moment van  aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met  alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken,  onverminderd de verplichtingen van leverancier op  grond van de garantieregeling van artikel 34. In  voornoemd geval zal de programmatuur bij de  aflevering of, indien een door leverancier uit te  voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij  de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde  geaccepteerd door klant.

30.2 Indien tussen partijen een  acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 30.3  tot en met 30.10 van toepassing.

30.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is  van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het sub stantieel niet voldoen van de programmatuur aan  de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar  gemaakte functionele of technische specificaties van  de programmatuur, en, ingeval de programmatuur  geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur  betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomenf functionele of technische specificaties. Van  een fout is alleen sprake indien klant deze kan  aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is.  Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te  maken. Leverancier heeft geen enkele verplichting  met betrekking tot andere gebreken in of aan de  programmatuur dan met betrekking tot fouten in de  zin van deze algemene voorwaarden.

30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,  bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering  of, indien een door leverancier uit te voeren installatie  schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na  voltooiing van de installatie. Gedurende de test periode is klant niet gerechtigd de programma tuur voor productieve of operationele doeleinden te  gebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatie test met gekwalificeerd personeel en met voldoende  omvang en diepgang uitvoeren.

30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is klant  verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur  beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

  1. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
  2. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel
  3. indien klant enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming. 30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten  bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de  testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichte lijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier  Leverancier zal zich naar beste  vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een  redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier  gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan  te brengen.

30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptqatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier rapporteren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.

30.8 Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met  de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeenge komen specificaties en voorts niet wegens het  bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de  operationele of productieve ingebruikneming van de  programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan,  onverminderd de verplichting van leverancier om  deze kleine fouten in het kader van de  garantieregeling van artikel 34 te herstellen.  Acceptatie mag voorts niet worden onthouden  vanwege aspecten van de programmatuur die slechts  subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals  esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

30.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie  van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan  de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander

30.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat  leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn  verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling  en aflevering van de programmatuur en, indien  tevens de installatie van de programmatuur door  leverancier is overeengekomen, van zijn ver plichtingen betreffende de installatie. Acceptatie  van de programmatuur doet niets af aan de rechten  van klant op grond van artikel 30.8 betreffende kleine  gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

Art. 31  Beschikbaarstelling 

31.1 Leverancier zal de programmatuur binnen een  redelijke termijn na het aangaan van de over eenkomst aan klant ter beschikking stellen.

31.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien is overeengekomen dat klant bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van de overeenkomt niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door klant gewenste dataconversie.

Art. 32 Gebruiksrechtvergoeding

32.1 De voor het recht tot gebruik door klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

a. indien partijen niet zijn overeengekomen datleverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur:

–  bij aflevering van de programmatuur;

–  of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;

b. indien partijen zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur:

–       bij voltooiing van die installatie;

–       of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

Art. 33 Wijzigingen in de programmatuur

33.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is klant niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van klant door derden

– al dan niet met toestemming van leverancier

– aangebrachte wijzigingen.

Art. 34 Garantie

34.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen  fouten binnen een redelijke termijn te herstellen  indien deze binnen een periode van drie maanden na  aflevering, of, indien een acceptatietest is overeen  gekomen, binnen drie maanden na acceptatie  gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier  zijn gemeld. Leverancier staat er niet voor in dat de  programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of  beoogde gebruik. Leverancier garandeert evenmin  dat de programmatuur zonder onderbreking zal  werken en/of dat steeds alle fouten worden  verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij  de programmatuur in opdracht van klant is  ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk  geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven  de kosten van herstel in rekening zal brengen.

34.2 Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de  kosten van herstel in rekening brengen indien sprake  is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van  klant of van andere niet aan leverancier toe te  rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt  indien klant zonder schriftelijke toestemming van  leverancier wijzigingen in de programmatuur aan brengt of laat aanbrengen.

34.3 Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier  te bepalen locatie en wijze. Leverancier is gerechtigd  tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of  probleemvermijdende beperkingen in de programma tuur aan te brengen.

34.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van  verminkte of verloren gegane gegevens.

34.5 Leverancier heeft geen enkele verplichting van welke  aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na  afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode  zijn gemeld.

Art. 35  Programmatuur van toeleveranciers

35.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van  derden aan klant ter beschikking stelt, zullen, voor  wat betreft die programmatuur, de (licentie) voorwaarden van desbetreffende derden in de  verhouding tussen leverancier en klant van toe passing zijn, met terzijdestelling van de daarvan  afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaar den, mits de toepasselijkheid van de (licentie) voorwaarden van die derden door leverancier schrif telijk aan klant is medegedeeld en die voorwaarden  bovendien vóór of bij het sluiten van de over eenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking  van voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe  op een nalaten van leverancier om te voldoen aan  voornoemde informatieverplichting, indien klant een  partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

35.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van  derden in de verhouding tussen klant en leverancier  om welke reden dan ook geacht worden niet van  toepassing te zijn of buiten toepassing worden  verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene  voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

 De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur. 

Art. 41 Onderhoudsdiensten 

41.1 Indien overeengekomen verricht leverancier onder houd met betrekking tot de in de overeenkomst  bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting  omvat het herstel van fouten in de programmatuur in  de zin van artikel 30.3 en – zulks uitsluitend indien dit  schriftelijk is overeengekomen – het ter beschikking  stellen van nieuwe versies van de programmatuur  overeenkomstig artikel 42.

41.2 Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur  gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding  zal leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van leverancier op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerde  programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde  nieuwe versie van de programmatuur installeren,  inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

41.3 Het bepaalde in de artikelen 34.3 en 34.4 is van overeenkomstige toepassing.

41.4 Indien leverancier het onderhoud online verricht, zal  klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke  infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

41.5 Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking  aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.

41.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op pro grammatuur die niet door leverancier zelf aan  klant is  geleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het  onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode  en de technische (ontwikkel-)documentatie van de  programmatuur (waaronder begrepen datamodellen,  ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen.  Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot  zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent leve rancier het recht om de programmatuur, inclusief  de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie,  te gebruiken en te wijzigen in het kader van het  uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

41.7      Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen  verantwoordelijkheid van klant voor het beheer van  de programmatuur, waaronder controle van de  instellingen en de wijze waarop de resultaten van het  gebruik van de programmatuur worden ingezet. Klant  zal zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten,  parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij  gebruikte apparatuur, overige programmatuur en  gebruiksomgeving aanpassen en de door klant  gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 42 Nieuwe versies van programmatuur

42.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van leverancier.

42.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

42.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit klant een nadere schriftelijke overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

42.4 Leverancier kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Art. 43 Supportdiensten

43.1 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de pro grammatuur omvat, zal leverancier telefonisch of  per e-mail adviseren over het gebruik en het  functioneren van de in de overeenkomst genoemde  programmatuur. Leverancier kan voorwaarden stellen  aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor  ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal  deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning  binnen een redelijke termijn in behandeling nemen  volgens de bij hem gebruikelijke procedures.  Leverancier staat niet in voor de juistheid,  volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden  ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op  werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden  van leverancier.

43.2 Indien de dienstverlening van leverancier op grond  van de overeenkomst tevens het verlenen van  zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal leverancier  één of meer personeelsleden beschikbaar houden  tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en  op de daarin genoemde tijden. In dat geval is klant  gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van  de beschikbaar gehouden personeelsleden in te  roepen indien er sprake is van een ernstige storing in  het functioneren van de programmatuur. Leverancier  staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen  worden verholpen.

43.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen  diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden  uitgevoerd met ingang van de dag waarop de  overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schrif telijk anders zijn overeengekomen.

Art. 44  Vergoeding

44.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

44.2 Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of klant de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

 De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy.

Art. 45  Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van  consultancy of advisering is afhankelijk van diverse  factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van  de gegevens en informatie die klant verstrekt en de  medewerking van klant en relevante derden. Tenzij  schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier  zich daarom niet tevoren verbinden aan een door looptijd van de opdracht.

45.2 De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend  verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van  leverancier.

45.3 Het gebruik dat klant maakt van een door leverancier afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij klant, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.

45.4  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  leverancier is klant niet gerechtigd een mededeling  aan een derde te doen over de werkwijze, de  methoden en technieken van leverancier en/of de  inhoud van de adviezen of rapportages van  leverancier. Klant zal de adviezen of rapportages van  leverancier niet aan een derde verstrekken of  anderszins openbaar maken.

Art. 46 Rapportage

46.1 Leverancier zal klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Klant zal leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van klant en bijzondere of voor leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en leverancier hiervan op de hoogte stellen.

Art. 47 Vergoeding

47.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen  betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking  hebben op door leverancier verleende diensten als  bedoeld in dit hoofdstuk telkens per kalendermaand  achteraf verschuldigd.

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

Art.53  Aanmelding en annulering

53.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door leverancier.

53.2 Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van klant op grond van de overeenkomst. Het is klant toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

53.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

53.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door klant of deelnemers worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of nietverschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die klant op grond van de overeenkomst heeft.

Art. 54 Uitvoering opleiding

54.1 Klant aanvaardt dat leverancier de inhoud en  diepgang van de opleiding bepaalt.

54.2 Klant zal de deelnemers informeren over en toezien  op de naleving door deelnemers van de verplichtingen  uit de overeenkomst en de door leverancier voor geschreven (gedrags)regels voor deelname aan  de opleiding.

54.3 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of pro grammatuur, staat leverancier er niet voor in dat  deze apparatuur of programmatuur foutloos is of  zonder onderbrekingen functioneert. Indien leve rancier de opleiding uitvoert op locatie van klant, zal  klant zorg dragen voor de beschikbaarheid van  deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

54.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet  deel uit van de overeenkomst.

54.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidings materialen of -middelen is klant een separate  vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt  eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of du plicaten hiervan.

54.6 Indien de opleiding op basis van e-learning wordt  aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk  Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van  overeenkomstige toepassing.

Art. 55 Prijs en betaling

55.1 Leverancier kan verlangen dat klant vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Leverancier kan deelnemers uitsluiten van deelname indien klant heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van leverancier.

55.2 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is klant over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.